Regulamin

REGULAMIN SERWISU TWOJEDISCO.PL§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną określa warunki korzystania z serwisu Twojedisco.pl prowadzonego przez Netshare Media Group Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Saska 16 lok. 3U, 03-968 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298750, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00złotych, o nr identyfikacji podatkowej NIP 7781452900, REGON 300759069. Netshare Media Group Sp. z o.o. posiada następujący adres elektroniczny: kontakt@netsharemediagroup.pl.

 2. Regulamin opracowano, przyjęto i udostępniono Użytkownikom na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.

 3. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej pod adresem http://www.twojedisco.pl/regulamin oraz w siedzibie Netshare Media Group Sp. z o.o. Na żądanie Użytkownika Regulamin zostanie udostępniony w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.§ 2
DEFINICJE UŻYTYCH POJĘĆ

Poniższe pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie:

 • Serwis - strona internetowa http://www.twojedisco.pl/ wraz z całą zawartością.

 • Board - utworzone w Serwisie miejsce umożliwiające Użytkownikom prowadzenie dyskusji, wymianę informacji i poglądów w zakresie danego tematu.

 • Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna zarejestrowana w Serwisie, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Netshare Media Group. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

 • Konto - konto w Serwisie o określonym przez Użytkownika loginie i haśle.

 • Moderator – Użytkownik wyznaczony do kontrolowania przestrzegania netykiety oraz regulaminu Boarda.

 • Administrator – osoba uprawniona do zarządzania Serwisem i Boardem.

 • Materiały – teksty, filmy i zdjęcia umieszczane przez Użytkowników w Serwisie.

 • Regulamin – niniejszy regulamin.

 • Umowa – umowa zawarta pomiędzy Netshare Media Group a Użytkownikiem poprzez akceptację Regulaminu przez Użytkownika.

 • Netshare – Netshare Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.§ 3
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu w tym zasady nieodpłatnego zamieszczania przez Użytkowników Materiałów, wpisów, postów, wypowiedzi, komentarzy, opinii, jak również prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Netshare Media Group. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 2. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Netshare Media Group o korzystanie przez Użytkowników z Serwisu, o treści tożsamej z Regulaminem, zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu.

 3. Umowa jest zawarta na czas nieoznaczony.

 4. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie powiadamiając o tym Netshare Media Group w dowolnej formie. Netshare Media Group zaleca rozwiązanie umowy poprzez oświadczenie przesłane pocztą elektroniczną na adres kontakt@netsharemediagroup.pl.

 5. Netshare Media Group ma prawo wypowiedzieć umowę, o której mowa wyżej, na dwa miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego jedynie z ważnej przyczyny, którą może być tylko i wyłącznie kończenie działalności Netshare Media Group w zakresie objętym Regulaminem.

 6. Użytkownik ma możliwość zakończenia, w każdej chwili, korzystania z usługi opisanej w Regulaminie.

 7. Netshare Media Group będzie miał prawo zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Umowy jedynie w przypadku gdy zaistnieje ważna przyczyna, którą może być tylko i wyłącznie zmiana funkcjonalności Serwisu mająca na celu:

  1. ułatwienie Użytkownikom korzystanie z Serwisu,

  2. wprowadzenie nowych funkcji do Serwisu,

  3. usunięcie funkcjonalności, których Netshare Media Group nie może utrzymać z powodów technicznych.

  4. konieczność dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.

 8. W przypadku zmiany Regulaminu Netshare Media Group jest zobowiązany przesłać wszystkim Użytkownikom, na podane przez nich adresy mailowe, treść:

  1. dotychczasowego Regulaminu,

  2. nowego Regulaminu,

  3. dotychczasowego regulaminu z zaznaczonymi zmianami.

 9. Każdy Uczestnik, który nie akceptuje Regulaminu w jego nowym brzmieniu ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie powiadamiając o tym Netshare Media Group w dowolnej formie. W celu rozwiązania Umowy Netshare Media Group zaleca się przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres: kontakt@netsharemediagroup.pl.

 10. Brzmienie nowego Regulaminu zaczyna wiązać strony od daty wskazanej w nowym Regulaminie w przypadku gdy po otrzymaniu treści nowego Regulaminu Użytkownik nie rozwiąże Umowy w czasie 60 kolejnych dni kalendarzowych.

 11. Po rozwiązaniu umowy Konto Użytkownika nie będzie dla niego dostępne.

 12. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie adresu poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze i komputera z zainstalowaną przeglądarką internetową, umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera plików HTML z włączoną opcją akceptowania plików "cookies", obsługą "javascript" i "flash".

 13. Przed zarejestrowaniem w Serwisie Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i wyrazić zgodę na jego postanowienia. Warunkiem koniecznym do zakładania wątków, umieszczania odpowiedzi na Boardzie i w komentarzach do artykułów, jest posiadanie zarejestrowanego i aktywnego Konta.

 14. Zabroniona jest rejestracja przez jednego Użytkownika wielu Kont. Konsekwencją korzystania z kilku Kont może być zablokowanie dostępu Użytkownika do wszystkich Kont.

 15. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na prezentację jego danych oraz wprowadzanych przez niego Materiałów na łamach Serwisu oraz na stronach internetowych podmiotów powiązanych z Netshare Media Group.

 16. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, normami społeczno-obyczajowymi, zasadami współżycia społecznego, obowiązującym w Polsce prawem i szeroko rozumianymi zasadami netykiety.

 17. W zasobach Serwisu zabrania się:

  1. umieszczania Materiałów niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza materiałów o charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących przemoc, naruszanie praw autorskich i praw pokrewnych oraz publikacji wszelkich innych podobnych w treści i działaniu materiałów. Tym samym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż niedochowanie powyższego obowiązku może skutkować zablokowaniem lub usunięciem konta w Serwisie;

  2. umieszczania materiałów, które nie są własnością Użytkownika lub co do których nie posiada on odpowiednich praw;

  3. umieszczania materiałów zawierających komercyjne ogłoszenia bądź reklamy innych podmiotów;

  4. podejmowania przez Użytkownika bezprawnych działań wymierzonych w chronione prawem dobra Netshare Media Group.

 18. W ramach funkcjonalności Boarda Użytkownik jest zobowiązany do jasnego określania tematów zamieszczanych wątków i klasyfikacji ich w odpowiedniej kategorii tematycznej z uwzględnieniem wyróżnienia treści dla osób pełnoletnich. Wpisy w bieżących wątkach powinny być związane z tematem wątku lub aktualnie toczoną dyskusją. Treści nie spełniające tych wymogów mogą zostać usunięte.

 19. Ogłoszenia o charakterze handlowym Użytkownik jest zobowiązany zamieszczać w odpowiednim dziale ( Sprzedam / Kupię / Zamienię). Treść ogłoszenia powinna zawierać opis stanu faktycznego produktu wraz z jego ceną. Ogłoszenia zawierające linki do serwisów aukcyjnych lub innych platform handlowych będą usuwane.

 20. Treści erotyczne Użytkownik jest zobowiązany publikować w wątkach oznaczonych jako wątki dla osób powyżej 18 lat. Zabronione jest publikowanie treści pornograficznych (włącznie z odnośnikami do stron pornograficznych).

 21. Netshare Media Group oraz Administratorowi przysługuje prawo do usuwania kont Użytkowników lub blokowania adresów IP, nazw Użytkowników lub adresów email w przypadku naruszenia Regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa.

 22. Użytkownik może zmieniać swoje dane logując się do profilu użytkownika. Profil użytkownika jest miejscem w Serwisie zawierającym informacje o Użytkowniku.

 23. Poprzez umieszczenie Materiałów w Serwisie Uczestnik potwierdza, iż przysługują mu zarówno osobiste, jak i majątkowe prawa autorskie do umieszczanych Materiałów.

 24. Z chwilą umieszczenia Materiału w Serwisie Uczestnik udziela Netshare Media Group licencji na okres 10 (dziesięciu) lat nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej, w pełni przenaszalnej, z prawem udzielania sublicencji, na korzystanie z Materiałów na następujących polach eksploatacji:

  1. utrwalanie poprzez odręczne sporządzanie kopii Materiałów oraz przenoszenie Materiałów na wszelkiego rodzaju nośniki, jakąkolwiek techniką niezależnie od systemu, formatu i standardu;

  2. zwielokrotnianie Materiałów, tj. sporządzenie kolejnych egzemplarzy materialnego nośnika techniką poligraficzną;

  3. zwielokrotnienie, tj. sporządzenie kolejnych egzemplarzy materialnego nośnika techniką cyfrową i optyczną;

  4. zwielokrotnienie, tj. sporządzenie kolejnych egzemplarzy materialnego nośnika techniką magnetyczną;

  5. wprowadzanie egzemplarzy Materiałów do obrotu;

  6. digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego;

  7. inkorporowanie Materiałów do utworu multimedialnego i/lub utworu zbiorowego;

  8. używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa albo towaru lub usługi;

  9. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

  10. wystawianie i wyświetlanie, a także nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub nadanie za pośrednictwem satelity;

  11. sprzedaż, najem, dzierżawa, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim Materiałów, a także składanie oferty w tym zakresie;

  12. wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym przeróbek i adaptacji Materiałów;§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rejestracja w Serwisie poprzedzona jest akceptacją Regulaminu.

 2. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie nie zamówionych informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 i zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy o której mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu. Informacje handlowe będzie przesyłał Netshare Media Group. na adres e-mail podany podczas rejestracji w Serwisie.

 3. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym na potrzeby realizacji umowy przez Netshare Media Group. Do przetwarzania danych osobowych przez Netshare Media Group Sp. z o.o. zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Odwołanie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika przez Administratora. Poza wyżej wskazanym przypadkiem, dane Użytkownika mogą być udostępnione wyłącznie właściwym organom wymiaru sprawiedliwości i władzy publicznej upoważnionym do dostępu do nich na podstawie i w granicach przepisów obowiązującego prawa.

 4. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą usługi w dowolnym terminie i dowolnej formie.

 5. Netshare Media Group ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie 5 dni kalendarzowych i niezwłocznie poinformować Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego w formie elektronicznej.

 6. Niepoinformowanie Użytkownika w terminie 10 dni o wyniku postępowania reklamacyjnego jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

 7. Zgłaszanie przez Użytkowników zapytań, uwag i sugestii dotyczących Serwisu Netshare Media Group, następuje za pośrednictwem emaila kontakt@netsharemediagroup.pl.

 8. W sprawach nieunormowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2016 roku.